Wycena znaku towarowego to proces, na który składa się kilka etapów. Pierwszym z nich jest analiza spółki korzystającej z wycenianego znaku towarowego. Na jej podstawie dokonuje się wyboru jednej z trzech grup metod sporządzania wycen:

 

  • kosztowych,
  • dochodowych
  • lub rynkowych.

 

Jak pokazuje praktyka, zastosowanie znajdują głównie dwie pierwsze metody.

 

 

Metody kosztowe w wycenie znaku towarowego

 

Metody kosztowe polegają na wycenie znaku towarowego korzystając z kosztów włożonych w jego wytworzenie (metoda odtworzeniowa) lub kosztów, które należałoby ponieść, aby wytworzyć analogiczny znak towarowy dziś (metoda zastąpienia). Jak podaje volante.pl/wyceny-znakow-towarowych wycena zależy od m.in.: kosztów projektu i wytworzenia znaku, kosztów reklamy i promocji konkretnej marki oraz część kosztów całego działu marketingu.

 

Najważniejszym problemem tej metody jest pomijanie przyszłych korzyści związanych z wycenianym znakiem towarowym i jego wpływu na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Przeszkodę stanowi też trudność w określeniu kosztów:

 

  • czy to z powodu czasu, który upłynął od ich zaistnienia,
  • czy z powodu trudności w kwalifikacji kosztów jako powiązanych z określonym znakiem.

 

Problemy te ograniczają zakres stosowania metod kosztowych gównie do młodych marek.

 

 

Metody dochodowe

 

Metody dochodowe są najczęściej spotykane w praktyce, które opierają się na założeniu, że wycena znaku towarowego ma źródło w jej wpływie na wynik finansowy generowany przez spółkę. Wśród metod zaliczanych do tej kategorii najczęściej stosowane są: podejście oparte:

 

  • o zysk nadwyżkowy
  • i o zwolnienie z opłat licencyjnych.

 

Techniki te polegają na znalezieniu odpowiednich przepływów pieniężnych (powiązanych ze znakiem) i obliczaniu ich wartości bieżącej poprzez zdyskontowanie właściwą dla użytkownika znaku stopą kosztu kapitału. Następnie są one sumowane, aby w konsekwencji dać wartość wycenianego znaku. Dokładny opis tych procedur można znaleźć w sieci – https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/598-ochrona-znaku-towarowego, gdzie warto sprawdzić jak prawidłowo załatwić te formalności.

 

Metody dochodowe różnią się ze względu na źródło przepływów. Metoda zysku nadwyżkowego upatruje wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa w premii cenowej, którą możemy osiągnąć na sprzedaży produktów sygnowanych znakiem towarowym. Oznacza to także wyższą od średniej rynkowej marżę. Kluczowy w tej metodzie jest odpowiedni wybór produktów porównywalnych, tak by pochodziły one z jednego segmentu rynku tj.:

 

  1. trafiały do tych samych konsumentów,
  2. posiadały zbliżone cechy użytkowe,
  3. czy pochodziły z tego samego obszaru geograficznego

 

Metoda zwolnienia z opłat licencyjnych zakłada, że wycena znaku towarowego może być oszacowana na podstawie wielkości zwolnień od opłat licencyjnych. Spółka, która nie posiada własnego znaku towarowego byłaby skłonna zapłacić określoną kwotę za wykorzystywanie znaku podmiotu zewnętrznego w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych związanych z rozpoznawalnością marki. Dlatego tak ważne jest zapewnienie znakom towarowym odpowiedniej ochrony prawnej, o czym przypomina Urząd Patentowy np. tu http://www.uprp.pl/znaki-towarowe/Lead05,29,1703,4,index,pl,text/. Na potrzeby tej wyceny analizuje się stawki licencyjne w zawartych wcześniej umowach dla danej branży. Z pomocą przychodzą bazy danych agregujące informacje o szczegółach zawieranych na rynkach umów licencyjnych.